Regulamin projektu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Lokalna Inicjatywa Kobieca "Kobiety Zmieniają Świat"

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pt. Lokalna Inicjatywa Kobieca "Kobiety Zmieniają Świat" realizowanym przez Fundację „Kobiety Zmieniają Świat” w partnerstwie z Fundacją NIBANA w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 
2. Projekt dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach PO FIO, zaś udział w projekcie jest bezpłatny.
3. Projekt realizowany jest w terminie od 2013-05-01 do 2013-12-31.
4. Projekt przewiduje realizację następujących działań:
a) Comiesięczne seminaria.
b) Szkolenia rozwojowe dla kobiet
c) Konsultacje indywidualne / coaching
d) W zdrowym ciele, zdrowy duch – zajęcia z jogi, technik medytacyjnych, tai-chi
e) Platforma Internetowa Lokalnej Inicjatywy Kobiecej Kobiety Zmieniają Świat, w tym:
• Forum Aktywnych Kobiet.
• Czat z trenerami, doradcami, coachami projektu – doradztwo on-line (wkład własny Wnioskodawcy).
• E- booki na tematy związane z tematyką szkoleń i doradztwa oraz na tematy , na które uczestniczki zgłoszą zapotrzebowanie (poszerzone elektronicznie udostępnianie publikacje, tzw. pigułki wiedzy).
• Prezentacje sylwetek aktywnych liderek / inspiratorek w obszarze życia publicznego.
f) Spotkania z wybitnymi przedstawicielami życia kulturalnego, naukowego, ekonomicznego i społecznego.
4. Niniejszy regulamin określa:
a) warunki uczestnictwa w projekcie,
b) zasady rekrutacji,
c) zasady organizacyjne,
d) zasady uczestnictwa w projekcie,
e) zasady monitoringu uczestników,
f) zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.
5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie należy do kompetencji koordynatora projektu.

§2
Warunki uczestnictwa w projekcie

1. Projekt skierowany jest do grupy 100 osób (co najmniej 70% kobiet) z powiatu Wałbrzyskiego, Wałbrzycha, powiatu świdnickiego i okolic, które są zainteresowane zwiększeniem własnej aktywności w życiu społecznym / publicznym, w tym w szczególności:
a) Kobiety prowadzące małe przedsiębiorstwa i firmy rodzinne na terenie regionu.
b) Kobiety pracujące na etacie, kobiety nie pracujące (prowadzące rodzinne gospodarstwa domowe lub samotnie wychowujące dzieci) oraz kobiety na emeryturze, które chcą aktywnie uczestniczyć w życiu społeczno – gospodarczym regionu.
c) Kobiety już teraz mocno zaangażowane w życie publiczne i funkcjonowanie lokalnej społeczności, potrzebujące szkoleń i doradztwa w celu polepszenia efektywności swego działania, a także pragnące podzielić się z innymi kobietami swoim doświadczeniem i zapałem do działania oraz chcące zdobyć nowych klientów, sympatyków i zwolenników.
2. Dokumentem niezbędnym do uczestnictwa w projekcie jest wypełniony formularz rekrutacyjny.

§3
Zasady rekrutacji

1. Postępowanie rekrutacyjne jest obligatoryjne dla osób deklarujących chęć udziału w projekcie. Rekrutację prowadzić będzie zespół rekrutacyjny złożony z koordynatora projektu i osób współpracujących w formie wolontariatu.
2. Rekrutację podzielono na etapy:
a) Przyjmowanie kwestionariusza osobowego, składanego na adres elektroniczny biuro@kobietyzmieniajaswiat.pl, osobiście lub drogą pocztową do biura projektu.
b) Utworzenie elektronicznej bazy uczestników.
c) Kontakt telefoniczny/listowny/mailowy ze wszystkimi zainteresowanymi, informacja o przyjęciu/nie przyjęciu do projektu w zależności od spełnienia szczegółowych kryteriów dostępu do programu.
3. Proces rekrutacji będzie realizowany w trybie ciągłym do października 2013.
4. Zespół rekrutacyjny utworzy listę rezerwową uczestników, na której znajdą się osoby niezakwalifikowane z uwagi na brak miejsc.
5. Osoby z list rezerwowych zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku rezygnacji lub niedopełnienia warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydatów z listy rezerwowej podejmuje koordynator projektu.

§4
Zasady organizacyjne

1. Wszelkie dokumenty oraz informacje o działaniach projektowych zamieszczane będą na stronie 
internetowej projektu www.kobietyzmieniajaswiat.pl
2. Terminy szkoleń oraz spotkań będą dostosowane do możliwości uczestników projektu.
3. Wszyscy uczestnicy otrzymają niezbędne do pracy materiały edukacyjne i szkoleniowe oraz poczęstunek podczas zajęć, a po skończonych zajęciach szkoleniowych certyfikat.

§5
Zasady uczestnictwa w projekcie

1. Uczestnicy zobowiązani są do regularnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzonych każdorazowo osobistym podpisem na liście obecności.
2. Regularne uczestnictwo w projekcie dotyczy udziału w poszczególnych komponentach, tj. :
a) comiesięcznych seminariach – 7 spotkań, liczba miejsc ograniczona.
b) szkoleniach rozwojowych – 26 spotkań (4 spotkania 5-cio godzinne / miesiąc), max liczebność grupy szkoleniowej 16 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.
c) konsultacjach indywidualnych / coachingu – 144 godz. konsultacji /coachingu, decyduje kolejność zgłoszeń.
d) zajęciach z jogi/tai-chi/technik medytacyjnych – 1 x w tygodniu, grupa ok. 20-o osobowe, 2 grupy tygodniowo.
e) platformie internetowej poprzez: czaty on-line, forum, korzystanie z e-booków, dostęp do wymienionych form mają tylko uczestniczki projektu jest to strefa logowania.
f) spotkaniach z wybitnymi przedstawicielami życia kulturalnego, naukowego, ekonomicznego i społecznego – 3 spotkania, liczba miejsc ograniczona, max 50 osób/spotkanie.
3. Elementem obowiązkowym dla wszystkich uczestników jest udział w min. dwóch szkoleniach rozwojowych, min. jednym seminarium miesięcznym, min. jednym spotkaniu z wybitnymi przedstawicielami, min. jednym spotkaniu w miesiącu z jogi/tai-chi/technik medytacyjnych.
4. Uczestniczka/-nik może uczestniczyć we wszystkich działaniach wielokrotnie.
5. Uczestniczka/-nik może zgłosić swoją nieobecność na określonych zajęciach / spotkaniach najpóźniej do 12 godz. przed ich rozpoczęciem. Niezgłoszenie tego w tym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników projektu.
6. Organizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Podstawą usprawiedliwienia jest informacja przekazana koordynatorowi projektu i zaakceptowana przez niego.

§6
Zasady monitoringu uczestników szkoleń

1. Uczestniczka/-nik projektu zobowiązuje się do podpisywania listy obecności na każdym spotkaniu oraz wypełniania ankiet monitorujących i dzienniczków zajęć prowadzonych w ramach projektu.
2. Uczestniczka/-nik projektu ma prawo wpływać na profilowanie tematyki zajęć realizowanych w projekcie poprzez przekazywanie ustnie lub pisemnie informacji o proponowanych zmianach koordynatorowi projektu bądź trenerowi prowadzącemu zajęcia.
3. Uczestniczka/-nik projektu akceptuje zasady ewaluacji projektu, co poświadcza osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych.
4. Uczestniczka/-nik zobowiązuje się do wypełnienia dokumentów ewaluacyjnych na etapie przystępowania projektu oraz po jego zakończeniu.

§7
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie przed rozpoczęciem zajęć uczestniczka/-nik projektu zobowiązuje się dostarczyć informację o tym fakcie telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w najwcześniejszym możliwym terminie.
2. Jeżeli rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w czasie jego trwania nastąpi z przyczyn losowych i koordynator projektu uzna złożone usprawiedliwienie, uczestniczka/-nik zostaje skreślony z listy.
3. Miejsce uczestnika skreślonego z listy zastępuje osoba z listy rezerwowej, która potwierdzi dalszą chęć udziału w projekcie.

§8
Postanowienia końcowe

1. Regulamin został opracowany i wprowadzony jako obowiązujący przez koordynatora projektu.
2. Regulamin obowiązuje przez okres realizacji projektu.
3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej projektu.

Ciekawe:

Informacje:

FUNDACJA
"KOBIETY ZMIENIAJĄ ŚWIAT"
ul. Św. Kingi 6, 58-302 Wałbrzych
NIP 886-297-85-35
KRS 0000436029

****
Prezes Zarządu:
Barbara Żurakowska
Tel.kom.: 662902243
biuro@kobietyzmieniajaswiat.pl 

Polub nas na facebooku:

Kontakt: